28.03.2022

“ICHI Special Edition / feat. PDPA”

Innovation and recovery after Covid-19 disaster

รัฐบาลไทยได้กำหนดให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2020
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ มีภาระหนักในการจัดการกับการแพร่เชื้อของโควิด-19 และการไม่สามารถเตรียมตัวทันเวลาสำหรับการนำ PDPA ไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
การดำเนินการตาม PDPA อย่างเต็มรูปแบบจึงได้รับการขยายเวลาออกไป และจะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการฟื้นฟูธุรกิจจากโควิด-19 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้กลายเป็นความรู้ที่ต้องเข้าใจเป็นอย่างดี
ดังนั้น ICHI จะเผยแพร่บทความพิเศษ 3 บทความเกี่ยวกับ PDPA ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

1. ถอดรหัสสร้างสมดุลแห่งการใช้ข้อมูลในยุคปัจจุบันและอนาคต

2. ตรวจสอบความพร้อม 11 หลักการ 7 ขั้นตอน เตรียมองค์กรทำตามกรอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. PDPA in Action ปรับองกรค์ให้ทันตามหลัก PDPA