20.06.2022

“ICHI Special Edition / feat. AI & ML”

Innovation and recovery after Covid-19 disaster

ระยะหลังมานี้ เรามักจะได้ยินคำว่า “AI” กันบ่อยมาก จนทำให้เกิดข้อสงสัยว่า “AI ที่พูดถึงกันนั้น มีหน้าตาเป็นอย่างไร?” และ “ทำไมต้องเป็น AI?” แล้วที่จริง AI คืออะไรกันแน่?

AI บางตัวได้สร้างผลลัพธ์ที่เกินความสามารถของมนุษย์ไปแล้ว และในบางกรณีก็กำลังถูกนำไปใช้จริงในธุรกิจ ข้อกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาที่โดดเด่น และการประยุกต์ใช้ AI ในทางปฏิบัติคือ “AI กำลังจะขโมยงานของมนุษย์ไปทำใช่หรือไม่?” ในความเป็นจริง ความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือ “AI กำลังเปลี่ยนรูปแบบ และเนื้องานของมนุษย์” ไม่ใช่ความเข้าใจผิดที่ว่า “AI กำลังปล้นงานไปจากมนุษย์”

ใน “AI / ML Special” ของ ICHI เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน มาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ Artificial Intelligence และ Machine Learning จะเปลี่ยนชีวิต และธุรกิจของเราอย่างไรในอนาคต ขอเชิญอ่านทั้งสามบทความได้เลยครับ