Others

05.07.2024

Kearney : การแก้ไขความไม่เท่าเทียมทางเพศในด้านเทคโนโลยี

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกด้าน ช่องว่างระหว่างเพศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม Kearney และ UN Women UK จึงเสนอแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขความไม่เท่าเทียบทางเพศทางด้านเทคโนโลยี

อุสาหกรรมเทคโนโลยีถูกครอบงำโดยผู้ชายมายาวนาน ขณะที่ผู้หญิงมีบทบาทน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ความแตกต่างนี้ไม่เพียงแต่จำกัดศักยภาพของอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมเท่านั้น ยังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางสังคมในวงกว้างอีกด้วย จากการวิจัยของ Women in Tech พบว่า แม้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเพียง 1 ใน 4 ของผู้หญิงที่ทำงานด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้นำและเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ
รากฐานช่องว่างระหว่างเพศยังคงหยั่งรากลึก ตั้งแต่ระบบการศึกษาปฐมวัยไปจนถึงอาชีพการงานของผู้หญิง ซึ่งมักจะไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM ( วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ) และผู้ที่เข้าสู่สาขาเทคโนโลยีมักต้องเผชิญกับอุปสรรค เช่น อคติ ขาดการได้รับคำปรึกษา และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่นซึ่งส่งกระทบต่อความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
จากรายงานของ ‘Gap to Gateway: Diversity in Tech as the Key to the Future’ ของ Kearney มุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การศึกษา การจ้างงาน และนโยบายของรัฐบาล การกำหนดเป้าหมายและขอบเขตให้เชื่อมถึงกัน จะสามารถสร้างระบบอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น

ในด้านการศึกษา เน้นการแทรกแซงและจัดการกับต้นตอของปัญหาความแตกต่างทางเพศตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ผู้หญิงสามารถประกอบอาชีพด้าน STEM ได้มากขึ้น รวมถึงการกำจัดอุปสรรคออกจากหลักสูตรการศึกษา เพิ่มการเข้าถึงวิชาด้านเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างช่องทางที่แข็งแกร่งเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีได้

มุ่งเน้นให้นายจ้างและนักลงทุนปรับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร จัดการทำงานให้มีความยืดหยุ่น รองรับแนวทางการปฏิบัติ จ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและให้ความสำคัญกับบทบาทด้านเทคโนโลยีให้กับผู้หญิง นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุงการเข้าถึงเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ เนื่องจากปัจจุบันผู้ก่อตั้งที่เป็นผู้หญิงได้รับเงินร่วมลงทุนเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับผู้ก่อตั้งที่เป็นผู้ชาย

นโยบายของรัฐบาลมีบทบาทสำคัญอยากมากในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ รายงานได้เรียกร้องให้เพิ่มนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียม ตำแหน่งผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ STEM แก่เด็กผู้หญิงและหญิงสาว เพื่อยกระดับการแข่งขันในภาคเทคโนโลยี

ที่มา: https://technologymagazine.com/articles/kearney-report-highlights-how-to-tackle-the-tech-gender-gap

RECOMMEND