27.10.2023

“ICHI Special Edition / feat. Construction Tech”

Construction Tech” เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้าง และลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพของผลงานก่อสร้างและสร้างโอกาสใหม่ในการออกแบบและก่อสร้าง

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ, ลดความเสี่ยง, และลดค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตเพื่อสร้างสภาวะที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

เราเชื่อว่าเนื้อหาความรู้เหล่านี้มีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย ขอเชิญติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ของเราครับ

3. ย่อโลกของงานก่อสร้างให้เล็กลงด้วย Drone Solution
(Drone solution จะลงบทความวันที่ 24 พ.ย. 2566)