02.04.2024

Topic : ICHI Construction DX

เทคโนโลยีในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือที่เรียกว่า “Construction Tech” หรือ “เทคโนโลยีก่อสร้าง” นั้น เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในงานก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนในการดำเนินโครงการก่อสร้าง การพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มก่อสร้างมีความสำคัญเนื่องจากต้องการให้โครงการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ โดยมีเหตุผลหลักคือการตอบสนองต่อความต้องการในการสร้างโครงสร้างที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และประหยัดทรัพยากร

ด้วยเหตุนี้ ทีมงาน ICHI จึงจัดสัมมนาออนไลน์ หรือ Webinar ขึ้นมา เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของ Construction DX และนำเสนอ Solutions ที่จะสามารถผลักดันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดี โดยทีมงานได้รับเกียรติจากคุณพงศ์พันธ์ สุธิชัย (Virtual Design and Construction Manager) และ คุณอัครริน สมกิจรุ่งโรจน์ (BIM & Application Design Manager) จาก CPAC Green Solution เพื่อมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ด้าน Construction DX ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 บริษัท มาร่วมบรรยาย และให้ความรู้ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท Safie และ KANNA