07.02.2024

Topic : ICHI AI Technology

ในปัจจุบันเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ได้รับความสนใจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั่วโลก นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่กำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน โดยมีบางประเทศมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ของประชากร

ด้วยเหตุนี้เอง ICHI media จึงเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทชั้นนำทั้ง 3 ท่านมาเพื่อให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ พร้อมทั้งแนะนำ Solutions ที่มีประสิทธิภาพมาในรูปแบบบทความ ตามรายละเอียดทางด้านล่างนี้เลยครับ

ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ได้มากถึง 3 รอบเวลา ดังนี้
รอบแรก วันที่ 22 ก.พ. 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.
รีรัน – 1 วันที่ 27 ก.พ. 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น.
รีรัน – 2 วันที่ 2 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี คลิก Webinar Registration – Zoom