Construction project management software

Digital

24.11.2023

【Construction Tech】ย่อโลกของงานก่อสร้างให้เล็กลง ด้วย Drone Solution

ปัจจุบัน Drone หรือ อากาศยานไร้คนขับ ถูกพัฒนารูปแบบการใช้งานอย่างหลากหลาย จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายอุตสาหกรรม บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้ความสำคัญในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี Drone เข้ามาอำนวยความสะดวกในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วย CPAC Drone Solution ช่วยให้การสำรวจในงานก่อสร้างกลายเป็นเรื่องง่าย และใช้ระยะเวลาสั้นลง เชื่อว่าเมื่ออ่านบทความนี้จบ CPAC Drone Solution จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในฐานะผู้ช่วยคนสำคัญในการสำรวจงานก่อสร้างของคุณ

คุณปภัทร พุฒหอม Smart and Green Mining Assistant Manager บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 100 โครงการ ที่ใช้บริการ CPAC Drone Solution โดยเน้นงานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง งานซ่อมอาคาร งานรังวัด งานสำรวจทิศทางน้ำ งานกะปริมาณวัสดุ เช่น จำนวนกองหินในพื้นที่เหมือง รวมถึงงานติดตั้ง Solar Cell และโครงการปลูกป่า”

ภารกิจของ CPAC Drone Solution
CPAC Drone Solution เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายทางอากาศ แล้วประมวลผลออกมาเป็น Digital Data เพื่อใช้ในการออกแบบ วางแผน สร้างโครงการ โดยครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

สำหรับแนวคิด CPAC Drone Solution คุณปภัทร ได้กล่าวว่า “การสำรวจพื้นที่สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น “รังวัด” คือการใช้กล้องโดยคนสำรวจหน้างาน รวมทั้งการสำรวจทางอากาศโดยเครื่องบินสำรวจ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง CPAC Drone Solution จึงถูกนำมาต่อยอดงานสำรวจ ช่วยลดแรงงานคน เวลา และสามารถเข้าถึงในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก หรือเป็นอันตรายได้

สำหรับรูปแบบการทำงานของ Drone Solution มีดังนี้

Pre-Contruction ก่อนเริ่มก่อสร้าง
ขั้นตอน Pre-Contruction แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1. Assessment ประเมินและวางแผน ก่อนเริ่มต้นก่อสร้าง ต้องมีการสำรวจหน้างานเพื่อวางแผน โดย ศักยภาพการเก็บภาพทางอากาศของ Drone Solution สามารถถ่ายภาพในระดับความคมชัดสูง true scale คล้าย google earth แต่เป็น google earth ที่ละเอียดมาก นอกจากจะได้ภาพที่คมชัดแล้ว ยังสามารถวัดระดับเส้นชั้นความสูงของหน้าดิน ตลอดจนขอบเขตที่ดิน สามารถระบุหมุดของสถานที่ได้ (การระบุตำแหน่งสถานที่จากเส้นรุ้งเส้นแวง) นอกจากนี้ยังระบุได้ว่ามีสิ่งปลูกสร้างใดอยู่ก่อนแล้ว ระบบสาธารณูปโภคตั้งอยู่จุดใด ต้นไม้มีตรงไหนบ้าง เป็นจำนวนเท่าไร และที่สำคัญสามารถทราบเส้นทางของน้ำ เพื่อวางแผนการจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน เมื่อได้ภาพคมชัดแบบ 3D แล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ งานออกแบบ

2. Design ออกแบบงานก่อสร้าง เมื่อได้ภาพจากการสำรวจด้วย Drone แล้ว ทีมงานจะส่งข้อมูล 3D ไปยังฝ่ายออกแบบ หรือ BIM (Building Information Modeling) ซึ่งไม่ได้ส่งเพียงภาพ แต่ยังรวมถึงข้อมูลจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เช่น เส้นทางน้ำ ก่อนจะส่งข้อมูลให้ทีมดีไซน์ จะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่า น้ำไหลไปทิศทางใด รวมกัน ณ จุดไหน ฯลฯ เพื่อให้ฝ่ายออกแบบจัดการน้ำ ดีไซน์ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่สูงสุด หรือแก้ปัญหาน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าน้ำไหลผ่ากลางอาคาร ก็ออกแบบการขุดคูคลองเบี่ยงเลนน้ำออกไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต เป็นต้น การออกแบบโดยอาศัยข้อมูลจาก Drone Solution จึงทำให้การทำงานง่ายตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงเสาเข็ม ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลง และเพิ่มศักยภาพการทำงานได้ดี

Execution ดำเนินการตามแผน
งานของ Drone Solution ไม่ได้จบลงเพียงส่งรายงานการสำรวจเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถช่วยในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้างอีกหลายอย่าง ได้แก่

1. Earthwork ปรับหน้าดิน เมื่อจะเริ่มลงเสาเข็ม ย่อมต้องปรับหน้าดินให้เสมอกันก่อน ขั้นตอนนี้ Drone รับหน้าที่สำรวจว่า ดินบริเวณไหนสูง บริเวณไหนต่ำ ให้ขุดตรงไหนมาถมตรงไหน และยังคำนวนได้ว่า ในส่วนที่ต้องถมใช้ดินปริมาณเท่าไร โดยสามารถรายงานเป็น real time ได้ว่า ปัจจุบันใช้ดินไปกี่คิวแล้ว ส่งผลให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว คำนวนราคาค่าจ้างในการขุดดิน และถมดินได้อย่างแม่นยำ

2. Construction Management เลขามือฉมังในการจัดการก่อสร้าง Drone Solution ยังมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอีกด้วย โดยมันจะทำหน้าที่ถ่ายภาพมาประเมินว่า ณ ปัจจุบันงานคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เช่น งานมีระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันผ่านมาแล้ว 1 เดือน ตามกำหนด ต้องขึ้นชั้นฐานรากแล้ว Drone ก็จะรายงานว่า ปัจจุบันความคืบหน้าของงานตรงตามแผนหรือไม่ ทำให้สามารถจัดการการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. QC & QA ตรวจสอบก่อนส่งมอบ แม้กระทั่งการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน Drone Solution ก็รับหน้าที่นี้ โดยการบินสำรวจว่างานเสร็จตาม TOR หรือไม่ มีจุดไหนยังไม่สมบูรณ์ ถือเป็นการตรวจสอบเพื่อส่งมอบงานที่สมบูรณ์ที่สุดให้กับลูกค้า

After construction ตรวจสอบหลังก่อสร้าง
ประโยชน์ของ Drone Solution ไม่ได้มีเพียงขั้นตอนการก่อสร้าง ทว่ายังสามารถสำรวจสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างเพิ่ม หรือซ่อมแซม สาเหตุที่ต้องสำรวจก่อน ก็เพื่อไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่กระทบกับสิ่งที่มีอยู่เดิมจนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะหากสิ่งก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ในบริเวณโบราณสถาน

ลักษณะการทำงาน คือ ใช้ Drone ถ่ายเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อดูว่าสภาพปัจจุบันเป็นตามแบบแรกที่คิดไว้หรือเปล่า มีการต่อเติม สร้างอะไรเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างเดิมหรือไม่ ข้อมูลเหล่านี้สามารถประเมินก่อนเริ่มการปรับปรุงได้

นอกจากสำรวจเพื่อสร้างเพิ่ม ซ่อมแซมแล้ว Drone Solution ยังสามารถตรวจสอบพื้นที่ภายในของอาคารได้อีกด้วย เช่น การหารอยแตกร้าวภายในอาคาร ซึ่งหากใช้คนสำรวจจำเป็นต้องใช้เวลานาน แต่ Drone ทำหน้าที่นี้ได้รวดเร็วกว่า

ธุรกิจที่เหมาะกับ Drone Solution
สำหรับธุรกิจที่เหมาะกับ Drone Solution คุณปภัทร แจกแจงจากกลุ่มลูกค้าของ CPAC ไว้ดังนี้
– ธุรกิจก่อสร้าง
– ธุรกิจเหมือง เช่น เหมืองหิน
– Solar Cell
– การจัดการน้ำ
– ธุรกิจสำรวจพื้นที่

พร้อมกันนี้ได้ยกตัวอย่างผู้ที่เคยได้รับบริการจาก CPAC Drone Solution ในการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างรางรถไฟระยะทาง 220 กิโลเมตรว่า

“การก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ระยะทาง 220 กิโลเมตร หากใช้คนสำรวจด้วยการเดินเข้าไปรังวัด อาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จึงตัดสินใจใช้บริการของ CPAC Drone Solution ในการสำรวจ ทำให้ลดระยะเวลาการสำรวจ เหลือเพียงไม่ถึง 1 เดือน ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลที่ได้ก็ยังสามารถนำไปใช้วางแผน และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ทำให้การทำงานใน Process ต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

“CPAC Drone Solution ต้องการผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบถึงประโยชน์ และเลือกใช้งาน Drone ในโครงการต่าง ๆ เช่น งานสาธารณูปโภค ทางด่วน หรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันทาง CPAC ได้เริ่มจับงานสำรวจและติดตั้ง Solar Cell รวมถึงงานบริหารจัดการน้ำ อย่างโครงการสระบ่อดินขาว จ.นครสรรค์ บ้างแล้ว หลังจากนี้ ทีมงาน Drone Solution ก็มีแผนจะขยายการให้บริการไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว รวมไปถึงการพัฒนา Drone Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานปลูกป่า และงานวิเคราะห์การกักเก็บคาร์บอนอีกด้วย”

หากองค์กร หรือธุรกิจใด สนใจใช้บริการ Drone Solution สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง
https://web.cpac.co.th/th/product/396/drone-solution
หรือโทร 065-236-0532 คุณปภัทร พุฒหอม

********

RECOMMEND