EdTech

Digital

08.12.2023

EdTech ในปัจจุบัน การปฏิวัติการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

การศึกษาในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น, แต่ได้ก้าวผ่านขีดจำกัดนั้นด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำขึ้นมาเป็น EdTech หรือ Educational Technology ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และการสอน นับตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), EdTech ได้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

EdTech ได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยการเพิ่มการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น Coursera, edX, และ Udacity ที่เสนอคอร์สจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก การเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่เพียงแค่ทำให้การศึกษาเป็นไปได้อย่างยืดหยุ่น, แต่ยังเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่แบบจำลองมีความหลากหลาย การนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และเสมือน (AR) มาใช้ในการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ นักเรียนสามารถได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจและจริงจังในวิชาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถทำได้ในโลกทั่วไป อีกทั้งยังรวมไปถึง Platform ที่สามารถใช้ในสื่อการเรียนการสอนอย่างเช่น Google Classroom, Microsoft Teams, และ Schoology เป็นต้น เป็นแพลตฟอร์มที่นักเรียนและครูสามารถสร้าง, จัดการ, และแบ่งปันบทเรียนออนไลน์ได้ การสื่อสารระหว่างนักเรียนและครูก็ได้รับการทำให้ง่ายขึ้น

EdTech ได้นำเข้าปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อปรับตัวตนตามความต้องการแต่ละบุคคล ระบบ AI ช่วยในการให้ข้อเสนอแนะที่ปรับตามความก้าวหน้าของนักเรียนและช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทางวิชาการ, แต่ยังเน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล, การทำงานกลุ่ม, และการแก้ปัญหาได้รับการเน้นมากขึ้น

EdTech กำลังทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นระบบ, ยืดหยุ่น, และน่าสนใจมากขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้การศึกษาเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพและน่าสนใจ EdTech สำหรับอนาคตจะไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้และการสอน, แต่ยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในวิธีการเรียนรู้และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดนักเรียนที่มีทักษะและความพร้อมที่ดีต่ออนาคตอีกด้วย

RECOMMEND