Others

22.12.2023

10 เทรนด์ด้าน IT ที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2024 !!!

การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อทุกด้านของสังคมและธุรกิจ โดยมีพื้นที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้คือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ, การศึกษา, การผลิต หรือแม่แต่กระทั้งด้านการศึกษา ในวันนี้เราจะมาขอแนะนำกระแสหรือเทรนด์ที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2024 สำหรับด้าน IT กันครับ

1. AI Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM)

AI TRiSM (AI Trust, Risk, and Security Management) คือกระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการความน่าเชื่อถือ (Trust), ความเสี่ยง (Risk), และความปลอดภัย (Security) ในการใช้งานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) หรือระบบที่ใช้เทคโนโลยี AI

ความสำคัญของ AI TRiSM อยู่ที่การที่ AI มีบทบาทสำคัญในธุรกิจและสังคม การบริหารความเชื่อถือ, ความเสี่ยง, และความปลอดภัยของระบบ AI เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้มั่นใจในการใช้งานและป้องกันปัญหาทางด้านความปลอดภัยจากนานาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัว, ความผิดพลาดของระบบ AI, และความเป็นไปได้ของการโจมตีทางความปลอดภัย การใช้ AI TRiSM ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับและบริหารจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

Continuous Threat Exposure Management (CTEM) เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแนวทางการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะสามารถปรับการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแต่ละธุรกิจหรือแต่ละวิธีการโจมตี (Threat Vectors) ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและจัดการกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากปัจจัยต่าง ๆได้อย่างแม่นยำนั่นเอง

3. Industry Cloud Platforms

“Industry Cloud Platforms” หรือ “แพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรม” นั้นเป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ โดยมีการให้บริการและความสามารถที่ปรับปรุงให้เข้ากับข้อกำหนดและความต้องการของธุรกิจในกลุ่มเฉพาะนั้น ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ

4. Sustainable Technology

“Sustainable Technology” หรือ “เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” หมายถึงเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและสร้างผลกระทบที่น้อยต่อสิ่งแวดล้อม, สังคม, และเศรษฐกิจในระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, และสนับสนุนความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน

5. Democratized Generative AI

เป็นเทคโนโลยี AI ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ โดยการทำให้เทคโนโลยี Generative AI (ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์) เข้าถึงได้ง่ายและกว้างขวางถึงมวลมหาชน หรือทำให้ใครก็สามารถใช้ Generative AI ได้อย่างไม่ยากลำบาก โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยลดต้นทุน และเป็นการมอบศักยภาพในการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงเพิ่มโอกาสใหม่ๆในการดำเนินการธุรกิจอีกด้วย

6. Platform Engineering
กระบวนการหรือวิธีการในการออกแบบ, พัฒนา, และบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคนิคหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่และหลากหลาย เป็นการช่วยจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้พัฒนาระบบ

7. AI-Augmented Development
การใช้เครื่องมือที่มี AI ผสานเข้ากับการทำงานของวิศวกรซอฟต์แวร์ หรือ กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยเสริมสร้าง, ปรับปรุง, หรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการพัฒนา อีกทั้งยังช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการเขียนโค้ดด้วยเช่นกัน

8. Intelligent Applications
แอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ, ความสามารถ, และประสบการณ์ในการใช้งาน
Intelligent Applications มีความสามารถในการเข้าใจข้อมูล, การตัดสินใจ, และการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลและปัญหาทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์หรือให้คำแนะนำแทนใช้ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนและสามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันให้เหมาะกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก

9. Augmented Connected Workforce
เทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าแรงงานคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการวิเคราห์ข้อมูลของพนักงาน และให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานให้แก่พนักงาน หรือบุคคลากรของบริษัทนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการลดระยะเวลาในการพัฒนาบุคคลากรในองกรค์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

10. Machine Customers
การซื้อสินค้าและบริการได้ด้วยตนเองผ่านการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้มาบ้างแล้ว เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ, ระบบการติดตามพฤติกรรมของผู้ซื้อ, ระบบไฟอัจฉริยะ และ รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประกอบการตัดสินใจต่างๆของผู้ใช้งาน ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการและการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

Credit: https://www.timeconsulting.co.th/strategic-technology-trends-2024

RECOMMEND