Digital

Others

05.01.2024

Li-fi ศักยภาพในการปลดล็อกยุคใหม่ในการสื่อสารดิจิทัล

Li-Fi (Light Fidelity) คือ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ใช้แสง LED เพื่อรับส่งข้อมูลแทนการใช้คลื่นวิทยุแบบไร้สายทั่วไปเช่นเดียวกันกับ Wi-Fi แต่มีความแตกต่างกันในวิธีที่สื่อสารและในลักษณะของสัญญาณที่ใช้ การสื่อสารของ Li-Fi นี้ทำได้โดยให้ข้อมูลถูกส่งผ่านการเปลี่ยนแปลงในความสว่างของไฟ LED ที่เปิด/ปิดอย่างรวดเร็ว ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถถูกตรวจจับได้โดยอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับสัญญาณ Li-Fi

Li-Fi มีข้อดีที่สำคัญ เช่น ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงมาก (สูงถึงกว่า 100 เท่าของ Wi-Fi), ประหยัดพลังงาน, และป้องกันการแพร่กระจายสัญญาณได้ดีในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ในห้องประชุมหรือสนามบิน ความแตกต่างของสัญญาณ Li-Fi และ Wi-Fi คือ ทางด้าน Li-Fi ใช้แสง LED เพื่อรับส่งข้อมูล มีความเร็วสูง (สูงถึงหลาย Gbps) และมักถูกพูดถึงเพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลอย่างรวดเร็ว ใช้ได้ดีในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เนื่องจากสัญญาณ Li-Fi ไม่สามารถแพร่กระจายไปยังภายนอกของพื้นที่ที่มีแสง ส่วน Wi-Fi จะใช้คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) เพื่อรับส่งข้อมูล ใช้ได้ในที่ทั่วไป, มีความสามารถในการทะลุผนังและอยู่ในระยะไกล สามารถแพร่กระจายได้ในพื้นที่กว้าง และ การสื่อสารอาจถูกดักรับได้

อย่างไรก็ตามการใช้งาน Li-Fi สำหรับภาคธุรกิจหรือสำหรับองค์กรนั้นควรพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีนี้ในแวดวงการใช้งานขององค์กรและต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วที่ต้องการ, ความปลอดภัย, และขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร ข้อจำกัดของ Li-Fi รวมถึงระยะทางในการสื่อสาร (ต้องอยู่ในระยะทางของแสง) และความจำเป็นที่ต้องมีการมองเห็นตลอดเวลาระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาทั้ง Wi-Fi และ Li-Fi ยังคงดำเนินการอยู่และมีการใช้งานในสถานที่ที่เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละการใช้งานอีกด้วย

Credit: https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/LiFi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/

RECOMMEND