Innovation

03.05.2024

การพิจารณาข้อบังคับการใช้ปลอกคอไฟฟ้าช็อตสุนัขที่ประเทศสิงคโปร์

NParks หรือหน่วยงานสวนสาธารณะแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ ได้เน้นย้ำความเสี่ยงของการใช้ปลอกคอไฟฟ้าช็อตสำหรับการฝึกสุนัข เนื่องจากเครื่องมือการฝึกสุนัขดังกล่าวมีตัวปรับสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สุนัขเกิดความทรมานและเจ็บปวด แม้จะยังไม่มีการตั้งข้อบังคับทางกฎหมาย แต่ NParks ยังคงดำเนินการศึกษา ตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือฝึกที่ไม่ทำให้สุนัขเกิดความทรมานหรือเจ็บปวดโดยไม่จำเป็น รวมถึงแนะแนวทางการฝึกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อทั้งผู้ฝึกและสุนัขให้กับชุมชน

SPCA (Society for Prevention of Cruelty to Animals) หรือองค์กรช่วยเหลือและป้องกันการกระทำทารุณกรรมสุนัขของประเทศสิงคโปร์ ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ปลอกคอไฟฟ้าช็อต รัฐสภาจึงหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา สั่งให้มีการสืบสวนและตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการฝึกสุนัข

รัฐมนตรีการพัฒนาแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า NParks กำลังศึกษาและตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำหนดข้อบังคับใช้เกี่ยวกับเครื่องมือฝึกสุนัข โดยมีการพิจารณาข้อเสนอจากกลุ่ม RAWG (Rehoming Adoption Workgroup) หรือองกรค์ช่วยเหลือสุนัขจรจัดในปนะเทศสิงคโปร์และหารือกับชุมชน

ในปี 2022 RAWG ซิ่งประกอบไปด้วย NParks กลุ่มสงเคราะห์สุนัข สัตวแพทย์และผู้ฝึกสุนัข ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรฐานในการเลี้ยง การฝึกอบรบและปรับพฤติกรรมสุนัขให้แก่ชุมชน

นอกจากนี้ SPCA ยังเรียกร้องให้มีการห้ามใช้ปลอกคอไฟฟ้าช็อต โดยกล่าวว่า ปลอกคอไฟฟ้าช็อตได้ถูกห้ามหรือมีข้อบังคับในหลายประเทศทั่วโลก เช่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และบางพื้นที่ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตามผู้ฝึกสุนัขและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของสุนัข ได้แนะนำว่าควรฝึกสุนัขด้วยการให้รางวัลหรือลงโทษและควรฝึกสุนัขให้เหมาะสมกับสายพันธุ์

ที่มา: https://sg.news.yahoo.com/new-nparks-guidelines-will-not-impose-restrictions-use-of-aversive-animal-training-devices-train-animals-041049176.html?

RECOMMEND