Others

31.05.2024

ความถูกต้องของข้อมูลจาก ChatGPT

แม้ว่า OpenAI จะช่วยให้ข้อมูลของ Chatbot ChatGPT มีความผิดพลาดน้อยลง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อกฎข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับข้อมูล

เมื่อปีที่ผ่านมา องค์กรที่รวบรวมหน่วยงานควบคุมความปลอดภัยของสหประชาชาติยุโรป ได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจใน ChatGPT หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ ที่นำโดยหน่วยงานของประเทศอิตาลีได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับบริการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

จากการทดสอบระบบของสำนักข่าว Reuters แสดงให้เห็นว่า OpenAI ไม่ตอบสนองต่อความคิดเห็นของ Reuters ได้ในทันที การตรวจสอบต่างๆ ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินงานโดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ จึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปและอธิบายสาเหตุได้ การค้นพบข้อผิดพลาดครั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานของแต่ละประเทศ เพราะความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญของกฎและข้อบังคับของหน่วยงานป้องกันข้อมูลของสหภาพยุโรป

ปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์จะประมวลผลข้อมูลจากความน่าจะเป็น ทำให้ข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดได้ แต่ผู้ใช้ ChatGPT มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับจาก ChatGPT โดยไม่คำนึงถึงว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นมีความถูกต้องจริงๆ หรือไม่

ที่มา : https://www.reuters.com/technology/eu-data-protection-board-says-chatgpt-still-not-meeting-data-accuracy-standards-2024-05-24/

RECOMMEND