14.12.2021

“ICHI Special Edition / feat. MarTech”

“Innovation and recovery after Covid-19 disaster”

คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้ง Marketing Tech Thailand มีความตั้งใจที่จะมาให้ความรู้ และ เคล็ดลับการตลาด B2B ในประเทศไทย และการปรับโครงสร้างธุรกิจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับช่วง Covid-19 ที่ทุกธุรกิจกำลังมองหาการปรับตัว
เริ่มรับชมทั้ง 5 เนื้อหาสำคัญ ได้ตามรายละเอียดทางด้านล่างนี้เลยครับ